பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!

தமிழனென்று சொல்லடா!                                                                                                                                                                      தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!

பொங்கல்
உழவர் திருநாள் - பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!!!
Important Announcement: We do not promote/accept any affiliate programs in our Site on monetary basis and please avoid such requests

Mohammed Ashik hit 183

N Mohammed Ashik
N Mohammed Ashik

Story Highlights

 • Mohammed Ashik hit 183 in 87 Balls
 • Shankar and Vignesh scored half centuries
 • Sriram took 4 wickets
 • Kabin Sanjay starred with the bat and ball

Tournament: The Coimbatore District Cricket Association (CDCA) IX Inter-Collegiate Cricket Tournament 2017-18 for P.S.G Institutions Trophy

 

Flash: Mohammed Ashik hit 183 for Sri Ramakrishna College of Arts and Science in the CDCA IX Inter-Collegiate Cricket Tournament

 

P.S.G Institutions Trophy

 

REPORT

In the Coimbatore district cricket association (CDCA) IX Inter-Collegiate Tournament matches played at PSG Ims ‘A’, PSG Ims ‘C’, Rathinam TC and C.I.T Grounds on 20.02.2018,

 • Sri Krishna College of Engg & Tech beat Hindustan CAS by 9 wickets
 • Maruthi C.P.E beat V.L.B Janakiammal CAS by 2 wickets
 • Sri Ramakrishna CAS beat SNS College of Engineering by 151 runs
 • K.P.R Institute of Technology beat P.P.G Institute of Technology by 8 wickets
 • Government Arts College beat Jansons College of Technology by 5 wickets
 • Sri Shakthi Institute of Engg & Tech beat Rathinam TC by 9 wickets
 • C.M.S College of Science & Commerce beat R.V.S CAS by 70 runs
 • P.I.E Tech beat Tamilnadu College of Engineering by 5 wickets

BEST PERFORMANCE

 • N. Mohammed Ashik, Sri Ramakrishna CAS hit 183 in 87 balls
 • A. Shankar, Sri Ramakrishna CAS scored half century
 • R. Sriram, Government Arts College took 4 wickets
 • M. Vignesh, Government Arts College scored half century
 • K. Kabin Sanjay, Sri Shakthi Institute of Engg & Tech hit 48* and took 4 wickets
N Mohammed Ashik
N Mohammed Ashik

BRIEF SCORE

CDCA – P.S.G Institutions Trophy: Mohammed Ashik hit 183

MATCH 1

 • Hindustan CAS – 57/9 in 25 Overs
 • Sri Krishna C.E.T – 60/1 in 5.4 Overs

 

MATCH 2

 • V.L.B Janakiammal CAS – 127 in 24.5 Overs
 • Maruthi C.P.E – 131/8 in 24.3 Overs

 

MATCH 3

 • Sri Ramakrishna CAS – 262/3 in 25 Overs
 • S.N.S College of Engineering – 111 in 23.5 Overs

 

MATCH 4

 • P.P.G Institute of Technology – 81 in 23 Overs
 • K.P.R Institute of Technology – 85/2 in 10.3 Overs

 

MATCH 5

 • Jansons College of Technology – 133/9 in 25 Overs
 • Government Arts College – 135/5 in 18 Overs

 

MATCH 6

 • Rathinam Technical Campus – 116/9 in 25 Overs
 • Sri Shakthi Institute of Engg & Tech – 118/1 in 13 Overs

 

MATCH 7

 • C.M.S College of Science & Commerce – 145 in 23.3 Overs
 • R.V.S College of Arts & Science – 75 in 22.1 Overs

 

MATCH 8

 • Tamilnadu College of Engineering – 91 in 18.2 Overs
 • P.I.E Tech – 92/5 in 19.3 Overs

 

SUMMARY

Scores at PSG Ims ‘A’: Hindustan C.A.S 57/9 in 25 Overs “Lost To” Sri Krishna C.E & Tech 60/1 in 5.4 Overs (R.M Arul Harihar 36)

 

Scores at PSG Ims ‘A’: V.L.B Janakiammal C.A.S 127 in 24.5 Overs “Lost To”  Maruthi C.P.E 131/8 in 24.3 Overs  (M. Sakthivel 34)

 

Scores at PSG Ims ‘C’: Sri Ramakrishna C.A.S  262/3 in 25 Overs (N. Mohammed Ashik 183 [87 Balls, 13 x 4s, 17 x 6s],  A. Shankar 57) “Beat” S.N.S College of Engineering 111 in 23.5 Overs (M. Atul 3/20)

 

Scores at PSG Ims ‘C’: P.P.G Institute of Technology 81 in 23 Overs (R. Suresh Kumar 3/12) “Lost to” K.P.R Institute of Technology 85/2 in 10.3 Overs (T.K Gowthama Raj 31*)

 

Scores at Rathinam TC: Jansons College of Technology 133/9 in 25 Overs (M. Akhil 32, R. Sriram 4/19) “Lost to” Government Arts College 135/5 in 18 Overs (M. Vignesh 62)

 

Scores at Rathinam TC: Rathinam Technical Campus 116/9 in 25 Overs (G. Kalaiyarasan 46, K. Kabin Sanjay 4/15) “Lost to” Sri Shakthi Institute of Engineering & Technology 118/1 in 13 Overs (Hari Prasath 40, K. Kabin Sanjay 48*)

 

Scores at C.I.T: C.M.S College Science & Commerce 145 in 23.3 Overs (S. Somasundaram 44, N. Mohan 3/30) “Beat” R.V.S College of Arts & Science 75 in 22.1 Overs

 

Scores at C.I.T: Tamilnadu College of Engineering 91 in 18.2 Overs (R. Veera Kumar 3/16) “Lost to” P.I.E Tech 92/5 in 19.3 Overs (A. Regan Rajan 42*,  B. Praveen Kumar 3/7)

About The Author

Related posts